جهت بزرگنمایی عکس کلیک نمایید
شماره 385
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

آمار محکومين کودتا


کودتاي نافرجام نوژه ــ قسمت نهم

حجة الاسلام و المسلمين محمدي ري شهري

سرگذشت کودتاي نافرجام نوژه در قسمتهاي گذشته به ماجراي محاکمه کودتاچيان رسيد، و براي نمونه قسمتي از محاکمه ي تيمسار محققي نيز مطرح شد، ولي از آنجا که ذکر محاکمه ي همه ي کودتاچيان در اين سلسله ها مقاله ها نه ضروري است و نه در حال حاضر ممکن، در اين مقاله آمار افرادي که به اتهام شرکت در اين توطئه دستگير و محاکمه و محکوم شده اند را مي آوريم، و با اين آمار، مبحث محاکمه ي کودتاچيان را پايان مي دهيم.

طبق آماري که سال گذشته در دفتر دادگاه انقلاب ارتش تهيه شد مجموع کساني که به اتهام شرکت در اين توطئه در دادگاههاي انقلاب ارتش و دادگاه انقلاب اسلامي مرکز محاکمه و محکوم شده اند اعم از نظامي و غير نظامي 240 نفر مي باشند.

از اين تعداد 121 نفر محکوم به اعدام و 119 نفر محکوم به زندان شده اند.

تعداد 87 نفر از معدومين نظامي و 34 نفر غير نظامي، و از کساني که محکوم به حبس شده اند 49 نفر نظامي و هفتاد نفر غير نظامي هستند که 114 نفر آنها به زندانهائي از حبس ابد تا 10 ماه حبس محکوم گرديده اند و 5 نفر به مقداري که در حبس بوده اند محکوم گرديده اند.

يادآور مي شود به جز اندکي از اين تعداد که اکنون در بازداشت به سر مي برند بقيه مشمول عفو گرديده و يا به طور طبيعي مدت محکوميت آنها سر رسيده و آزاد شده اند.

و اگر با اين آمار، آمار کساني که در اين توطئه شرکت داشته و به خارج از کشور گريخته اند و يا در داخل کشورند و هنوز دستگير نشده اند اضافه کنيم به گمان نگارنده شرکت کنندگان در اين توطئه باستثناء رهبران آنها در اسرائيل و آمريکا، مجموعا بيش از پانصد نفر نمي شود.

اينک به آمار محکومين توطئه کودتا توجه فرمائيد:

 


رديف      درجه        نام و نام خانوادگي          تاريخ بازداشت               صدور راي

3        سرهنگ           علي خاريا                  8/5/59                      1/6/59

4        سرهنگ           هادي ايزدي              20/4/59                      2/6/59

5        سرهنگ           داريوش جلالي           18/4/59                      7/5/59      

6        سرهنگ          ابراهيم تحملي رود سري                            11/10/59

7        سرهنگ           فريدون اکوان               22/6/59                   12/5/60

8        سرهنگ           غلام علي وارسته       21/8/60                    24/1/60

9        سرهنگ          غلام حسين رحيمي       8/6/60                     4/9/60

10      سرهنگ          حسين خورشيديان       11/11/59                 13/6/61

          سرهنگ 2      رحمت الله خليفه سلطاني   30/4/59                8/6/59

          سرهنگ 2              خسرو زرينه              22/4/59                14/5/59

         سرتيپ              آيت الله محققي            20/4/59                28/4/59  

         سپهبد               سعيد مهديون              20/4/59                23/5/59   

13     سرگرد              کورش آذرتاش               19/4/59                20/5/59

14     سرگرد                ايرج خلف بيگي           21/4/59                  2/6/59

15     سرگرد            اسماعيل نوري مقدم        20/4/59                  2/6/59

16     سرگرد                کاوس عليزاده             30/4/59                14/5/59

17     سرگرد            محسن جلالي قاجار                        

18     سرگرد                سيروس ستوده          17/4/59                   5/6/59

19    سرگرد               بهمن پرتوي                 20/4/59                  17/6/59

20    سرگرد             محمد حسين عزيزي       30/4/59                    1/6/59

21    سرگرد              هاشم صبوحي           12/11/60                   22/1/61

54    استوار               ايرج برهمي                 26/4/59                     6/6/59

55    استوار       محمدعلي مهرابي کپورچال      2/4/59                     23/6/59

56    استوار        محمدمهدي حيدري              19/4/59                    23/6/59

57    استوار         شکرالله احمدي                  29/4/59                    20/5/59

58    استوار          محمدرضا ابتسام                5/2/61                     26/10/61

59    استوار       غلامعباس گودرزي                  7/9/61                     17/1/62

60    استوار       حبيب الله احمدي                 28/5/59                       3/6/59

61    استوار        منصور ساجدي                  19/4/59                        2/6/59

62    استوار    اسدالله عليپور کرباسدهي       23/4/59                       31/4/59

63    استوار      جهانگيرجهانبخش فاتح جو     18/4/59                         30/4/59

64    استوار         مجتبي مرادي                  23/4/59                       31/4/59

65    استوار      جهانگيرفاتح فيروز                19/4/59                        31/4/59

66    استوار      حسن کريم پوري قاري         21/4/59                        7/5/59

67    استوار        حسن کاظمي                       22/4/59                 5/5/59  

68   استوار          ايرج درخشنده                       18/4/59                5/2/59

69   استوار دوم     غلامحسين قايق ور                19/4/59              29/4/59   

88   غيرنظامي        احمد ابتسام                        5/2/61              15/8/61

89   غيرنظامي    احمدنامدارعلي آبادي               26/6/59              21/8/59

90   غيرنظامي     بابک بني صدر                        1/4/60                 2/9/60

91   غيرنظامي    منصور مهاجر سلطاني              29/6/60             9/12/61  

92  غيرنظامي   روح انگيز بائي احمدي                21/5/59              12/5/60

93  غيرنظامي      حيدر بهرامي                          7/1/61                15/8/61

94  غيرنظامي     حسن نوري کوپال                    8/9/61               5/10/62

95  غير نظامي        محمد نظري                      10/8/60                22/1/61

96 غيرنظامي           نصرت نادري                      21/8/60            10/11/60

     غيرنظامي             فاطمه نظري                  1/9/60               22/12/61

     غيرنظامي        محمد علي هريسچي          29/4/61                 9/9/61

     غيرنظامي             پرويز سلطاني                                            3/8/59       

     غيرنظامي         سليمان خالقي بابائي           6/12/59                3/3/61

     غيرنظامي          بدالزمان سالياني              11/3/61                27/7/61

     غيرنظامي           مجيد سلطاني                 1/5/59                 5/8/59

     غيرنظامي             محمد بيرامي                31/3/60                9/8/61

     غيرنظامي          پروين طباطبايي                 9/6/59                11/5/62

68 غيرنظامي         شاپور تيموريان                   18/5/59                3/8/59

69 غيرنظامي           نگار رکني                       24/8/60              27/10/60

70 غيرنظامي        اصغر سرکلانتر                    14/6/60                29/6/60

71 غيرنظامي      عباس خدامرادي                   6/11/59               30/6/61

72 غيرنظامي     عزيزالله شيباني                     2/9/59                18/12/61

73 غيرنظامي      محمود درويش                      6/2/61                   3/9/61       

74 غيرنظامي     محمدرضا تميزمنش                9/9/61                  5/10/62

75 غيرنظامي     احمد ميرابريشمي                  8/8/61                  5/10/62

76 غير نظامي    رمضانعلي خدارضايي               8/9/61                   5/10/62

77 غيرنظامي     اميربهرامي تهراني                 23/1/62                  30/4/62

78 غيرنظامي عباس بشيري                           4/12/61                 30/4/62

79 غيرنظامي       تيمور تيموري                       19/5/59                    3/8/59

     غيرنظامي     حسين طلايي                       8/5/59                  21/8/59

51  غيرنظامي   مصطفي نجف نژاد                 28/7/59                   17/9/59

52  غيرنظامي        ايرج رادفر                         7/5/59                   10/9/59

53  غيرنظامي    غلامرضا جعفري                    2/6/59                  26/11/61

54  غيرنظامي      زهرا قرباني فر                    9/8/60                   22/1/60

55  غيرنظامي      يوسف خسروپور                11/8/60                   3/11/60

56  غيرنظامي      زهرا يوسف ترکمن             11/8/60                   3/11/60

57  غيرنظامي       داود يادگاري                    16/7/59                   18/11/59   

58  غيرنظامي     ابوالفضل قاسمي               22/4/59     

80  غيرنظامي      هوشنگ نيکو                     2/2/59                  11/10/59

81  غيرنظامي      محسن جدلي                    8/6/60                   24/8/60

82  غيرنظامي         حسين بام رفيع             31/3/60                   31/1/61

83  غيرنظامي             جواد خدايي             29/9/60                      4/8/61

84  غيرنظامي        غلامرضا شاهچي          25/2/62                      2/8/62   

85  غيرنظامي       خسروپرويز اميري           15/1/62

86  غيرنظامي       سيد حسين داوديان       29/5/59                       27/9/59 

36  استوار      عبدالعلي سلامت                     6/5/59              1/6/59

37  استوار      عبدالله ميرپور                          20/4/59             20/5/59

38  استوار     محمدتقي تبريزي خاتون آبادي        23/4/59           20/5/59 

     استوار      عباس بيدقي                               3/3/62            26/5/62

39  استوار     عنايت اله آزادپگانه                      20/4/59               5/6/59  

    استوار      منصور فرزادپور                              2/6/59               4/8/59

    استوار      جمشيد رنجبر احدي                    24/11/59        

28 استوار      علي اکبر کميجاني برچلوئي         21/4/59                 1/5/59

29 استوار      صدرالله همتي فراهاني               10/4/59                19/6/59

   گروهبانيکم  محمد محمودي گزيک                     24/4/59                31/4/59

   سرگرد     رضا گرشاسبي اصل                      10/6/59                 18/7/59

   ستوانيار فريدون جواهر نيا                        24/4/59                 1/6/59

   سروان     مرتضي لسان نياسري                     1/5/59                 24/6/59

   سروان      بهمن رهبري                                21/4/59                1/6/59

   ستوانيار     سيد مصطفي حجازي                  21/4/59                 1/6/59

   ستوان دوم     جعفر راستگو                          20/5/59                 9/6/59

   گروهبان دوم     سيف الله سنجري پور           24/4/59                   5/5/59

   استوار      غلامرضا غلامحسين همداني          22/4/59                 1/6/59

   سروان      غلامرضا ثابتي آزاد                          3/5/59                 1/6/59

   ستوان يکم     احمد نازاري                            17/2/60                24/2/60

   سروان         محمد کريم کريمي                      4/3/62                 19/7/62

   سرهنگ       محمد پير ساحلي                      10/2/62                30/7/62

   ستوان دوم      محمد رضا جوادي                    21/5/59                19/9/59

115  غيرنظامي   رحمان مجاور صوفي              21/11/60                22/1/60  

116 غيرنظامي   محمد کريم رکني والا             11/8/60                  22/1/61

117 غيرنظامي   سرفراز نيک اقبال                  24/5/60                  21/2/60

118 غيرنظامي  اکرم بائي احمدي                  21/5/59                 10/5/60

119غيرنظامي   ايرج ياسمي                         27/7/59                 13/6/61

120 غيرنظامي   ايرج قادري                          26/2/61                  4/8/61

121 غيرنظامي   عباس فتوحي                     13/8/61                 26/10/61

    سرهنگ     منصور اورنگ                         21/8/60                 10/11/60

   سرهنگ       پرويز مشگين قلم                  21/8/60                10/11/60

   سروان                  هادي اصغري             

   سروان             خسرو موگوئي                     8/4/59               16/10/60

   ستوان         عزيز الله جوزي نيا                 27/10/61                 5/10/62

   ستوان يار         محمد محبي                    23/4/59                  20/5/59

                      محسن مرادي                       8/9/61                 5/10/62

                      رضا باقري                              8/9/61                5/10/61

79  غيرنظامي   اسماعيل عرب شيرازي            22/4/59                20/5/59

80  غيرنظامي   قمرالملک حجازي                    19/4/59                 2/6/59 

81  غيرنظامي  شهريار نور                               19/4/59              19/5/59

82  غيرنظامي  ذبيح الله مؤمني                      23/4/59                  2/6/59

83  غيرنظامي   محمدعلي آسان گشاي          18/4/59                  18/5/59

84  غيرنظامي   حميد شمالي                         9/5/59                  5/6/59

85  غيرنظامي   هوشنگ طرشتي                      3/5/59                 1/7/59

86  غيرنظامي   رضا شاه بختي                           5/6/59             23 /12/60   

87  غيرنظامي   عزيز قلي محمديان                    22/5/59              21/7/60

88  غيرنظامي   حسين عابديني                        19/4/59              15/5/60             89 غيرنظامي     علي اکبر اترک                           7/8/59              16/12/60 

90 غيرنظامي       خليل درويش                          21/3/60              22/1/61

91 غيرنظامي      محمد هاروني                           2/6/59               2/6/59

92 غيرنظامي   عبدمحمد هاروني                         1/6/59                2/6/59

93 غيرنظامي    تيمور ذوقي گندمان                      8/6/59                18/7/59

94 غيرنظامي   ابراهيم ستوده                           26/11/59              29/6/60 

95 غيرنظامي   احمدرضا ضرغام بختياري                 18/5/59             19/7/59

96 غيرنظامي        مجيد بهزاد                              14/6/59             19/7/59

36 ستوان يکم    محمد مهدي عظيمي فرد              26/4/59             31/4/59

37 ستوان يکم        ناصر رکني                             19/4/59             31/4/59

38 ستوان يکم   ابراهيم استادمحمد نظري               20/4/59            11/6/59

39 ستوان يکم    نجات يحيي                                 19/4/59            15/5/59

40 ستوان يکم   محمدعلي ثقفي                            19/4/59            13/5/59

41 ستوان يکم   حيدرعلي افشاني                           7/9/61             17/1/62

59 غيرنظامي     اسفنديار درويش                            2/6/59             22/1/61

60 غيرنظامي      عليرضا تونک                               21/8/60             22/1/61

61 غيرنظامي   سيدحسين تيموري                         16/5/59            21/10/59

62 غيرنظامي    لطفعلي نصيري                             6/3/60              29/6/60 

63 غيرنظامي     گودرز فروغي                              20/2/60             29/6/60

64غيرنظامي    محمدحسين ارفعي                        28/6/59            18/7/59

65 غيرنظامي     علي صالحي                                1/7/59               4/8/59

66 غيرنظامي     حسن باراني                              17/6/59              19/7/59

67 غيرنظامي     مجيد فرازنده                              28/5/59               19/7/59

9    استوار         علي طغاني                              20/4/59                 3/7/59

10  استوار      منوچهر فتاحي نودهي                    24/5/59               19/6/59

11  استوار    شمس الدين جوان بختي                  21/4/59                13/5/59

12  استوار        ذبيح اله بابائي                           5/11/61                 5/11/62

13  استوار      رحمت اله فخاري مبارکه                  8/9/61                  5/11/62

14  استوار          احمد کاکاپور                             7/9/61                  5/10/62

15  استوار          ابوطالب کامراني                       8/9/61                  5/10/62

16  استوار          ولي اله رحيمي                       8/9/61                   5/10/62

17  استوار         اميدعلي لرستاني                  27/8/61                   5/10/62

   گروهبان            علي سعادتي                     28/4/59                 20/5/59

   گروهبان        محمدرضا سليماني                   2/8/61                   23/1/62

  سروان             مهدي دارائي                       26/4/61                    15/1/62

   سرگرد          محمدکشاورز ابتهاج                   7/5/59                    14/4/61

   ستواندوم          انشاء زنده پير                      4/3/60                      4/3/60

   استوار              جماءِ عسکري                     5/2/61                    18/12/61

   استوار              حبيب الله کريمي               18/1/61                      21/4/63

   ستوانيکم            نقاش غفاري                  10/11/60                   24/12/60

      همافر              سهراب بختياروند              24/8/59                      19/7/59

97  غيرنظامي       علي رحيم صالحي              28/5/59                       2/6/59

98  غيرنظامي          جليل سلطاني                 28/5/59                       2/6/59

99  غيرنظامي        حسن دري                        16/5/59                      23/5/59

100 غيرنظامي      بي بي فرخ نيکبخت              11/5/59                       1/6/59

101 غيرنظامي        منوچهر کلانتر                      4/8/59                      29/6/60

102 غيرنظامي          کمال سامع                    12/11/60                    22/1/61

103 غيرنظامي     احمد انصاري                 10/4/60                     10/11/60

104غيرنظامي     صفرالله وردي                  28/5/59                       2/6/59

105 غيرنظامي    رضا صالحي                      5/5/59                       1/6/59

106 غيرنظامي    مجيد وصالي                   31/4/59                      1/6/59

107 غيرنظامي    سياوش همتي               23/5/59                      23/5/59

108 غيرنظامي    جعفرقلي همتي             30/4/59                        1/6/59

109 غيرنظامي   مرتضي سلطاني              11/5/59                      23/5/59

110 غيرنظامي    حسين کريمي                  3/5/59                      23/5/59

111 غيرنظامي    ابراهيم کريمي                  9/5/59                      23/5/59

112غيرنظامي     منوچهر کريمي                 14/5/59                     23/5/59

113 غيرنظامي    سياوش موفرائي              27/5/59                        2/6/59

114 غيرنظامي     رضي بشيري                 31/5/59                       18/7/59

70  گروهبانيکم   اکبر عيوض زاده                20/4/59                       20/5/59

71  گروهبانيکم    شمس علي کريميان        18/4/59                       30/4/59

72  گروهبانيکم   محمد تيغ تيز                   20/4/59                          1/5/59

73  گروهبانيکم    علي مرواريدي                20/4/59                        15/5/59

74  گروهبانيکم    احمد محمدي                 23/4/59                         18/5/59

75  گروهبانيکم     محمد حکم آبادچي          19/4/59                          18/4/59

76  گروهبانيکم     سياوش نوروزي               21/4/59                         18/5/59

77  گروهبانيکم     نورالله نجف نژاد                20/4/59                         5/5/59

78  گروهبان دوم   خسرو محمدي کوبائي       29/4/59                         1/5/59

22 سروان       علي شفيعي                       18/4/59                       24/6/59

23 سروان        سيروس دهقان                    19/4/59                       9/6/59

24 سروان      فضل الله رئيسي                     20/4/59                        4/6/59

25 سروان      فرحزاد جهانگيري                     18/4/59                      28/4/59

26سروان       علي اصغر سليماني                19/4/59                      29/4/59

27   سروان           کريم افروز                       21/4/59                       31/4/59

28   سروان         ناصر زندي                         19/4/59                     29/4/59

29   سروان        محمد ملک                         18/4/59                      28/4/59

30   سروان        بيژن ايران نژاد                     19/4/59                       28/4/59

31   سروان         اميدعلي بويري                  19/4/59                       29/4/59

32   سروان        محمد بهروز فرد                   25/4/59                       14/5/59

33  سروان           حسن گوهري                    20/4/59                       14/5/59

34  سروان          هرمز زمان پور سياهکل         26/4/59                        7/5/59

35  سروان          محمد براتي                        25/4/59                      5/6/59

42  ستوانيار        محمد حسيني فرنژاد            21/4/59                     10/5/59

43  ستوانيار        مجيد عابديني مقدم              21/4/59                     1/5/59

44  ستوانيار        محمدرضا قربان نجف آبادي      18/4/59                    15/5/59

45  ستوانيار      سياوش پورفهميده                  26/4/59                    14/5/59

46  ستوانيار      محرمعلي زاهدي                    21/4/59                    15/5/59

47  ستوانيار         رسول يحيي پسند                26/4/59

48  ستوانيار        پرويز صابري                          21/5/59                   24/6/59

49  ستوانيار       محمدعلي فرزام                     20/4/59                     7/5/59

50  ستوانيار          فيروز آذريان                         21/4/59                    5/5/59

51  ستوانيار           رجب آروند                          19/1/61                  15/8/61

     همافر         يوسف پور رضائي                      21/1/59                  28/4/59

     همافر       جعفر مظاهري کاشاني                28/4/59                 31/4/59

 

111  غيرنظامي     حمزه عالي                           25/6/59                 17/7/59

112 غيرنظامي   قيس صادقي                              2/5/59                  17/7/59

113 غيرنظامي    سيد حميد صفوي                     30/5/59                    5/9/59

114 غيرنظامي   حسن زماني فريدوني                3/11/61                  19/7/62

115 غيرنظامي      جعفر درويش                         15/6/61                 19/7/62

      غيرنظامي     جعفرقلي صادقي                       5/5/59                  6/9/59

      غيرنظامي     ميرفريدون نوفل                         25/2/61                9/9/61

      غيرنظامي      ابوالفضل آصفي                         5/3/61              11/1/62

      غيرنظامي       جعفر اميرخاني                         5/3/61              11/1/62

     غيرنظامي      غلامحسين بيگ زاده                   2/11/60               4/8/61

     غيرنظامي        مينا ستوده                               9/6/59              17/7/59

     غيرنظامي   حاج حسين رسولي                        26/6/59               3/8/59

     غيرنظامي        مريم حيدري                            19/10/60             22/2/61

     غيرنظامي         حسن ستوده                           8/5/59               4/8/59

     غيرنظامي        محمود روح بخش                      6 /2/61             20/10/61

 

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان