خرداد 1394
 
شماره : 279
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

قلاب باقى طرز بافت دو نوع شنل
رستمی س

قلاب بافى
دو نمونه شنل

س. رستمى

((مدل شماره يك))

لوازم مورد نياز
O نخ قلاب بافى المپيوسolympus) ) كرم رنگ شماره (810) به ميزان 440 گرم
O ميل قلاب شماره 0 / 2
O اندازه موتيف: هر موتيف به قطر 5 / 10 سانتى متر
O ابعاد: 189 * 5 / 49
O مدل مذكور از 72 موتيف و 3 بافت پيوسته تشكيل شده است

بافت موتيف:
ابتدا با 10 زنجيره يك حلقه درست كنيد و در انتها با يك بافت شل بافت حلقه را به پايان برسانيد. رج اول را با 1 زنجيره و 18 بافت نيم لايى بافته و در انتها با 1 بافت شل, بافت رج اول را به پايان برسانيد. رج دوم, 3 زنجيره, 2 بافت دوبل (3 زنجيره 3 بافت دوبل) بافته و اين عمل را 5 بار تكرار و در انتها با 3 زنجيره و 1 بافت شل بافت رج دوم را به پايان برسانيد. رج سوم: 1 زنجيره, 1 بافت نيم لايى (5 زنجيره به صورت پيكوت 7 بافت نيم لايى) بافته و اين عمل را 6 بار تكرار و در انتها با 1 بافت شل, بافت رج سوم را به پايان برسانيد و از رج چهارم تا انتهاى رج هفتم با فواصل زنجيره اى و بافت دوبل و در انتها با پيكوتهاى (3 و 5 زنجيره اى) بافت موتيف را به پايان برسانيد. (بعد از بافت موتيف اين عمل را 72 بار تكرار كنيد).

بافت قسمت پيوسته:
ابتدا 3 زنجيره, 5 زنجيره, 3 بافت دوبل, 5 زنجيره, 3 بافت دوبل, 5 زنجيره, 3 بافت دوبل, 5 زنجيره, 3 بافت دوبل, 7 زنجيره, 3 بافت دوبل, 5 زنجيره, 3 بافت دوبل, 9 زنجيره, 3 بافت دوبل و ... با زنجيره و بافت دوبل بافت را به پايان برسانيد (در انتها اين عمل را 3 بار تكرار كنيد) و مطابق الگوى اصلى مدل, موتيفها و همچنين بافت قسمت پيوسته را با استفاده از بافت شل به يكديگر متصل نماييد.

((مدل شماره دو))

لوازم مورد نياز
O نخ قلاب بافى المپيوسolympus) ) شيرىرنگ (801)
O ميل قلاب شماره 0 / 2
O مقياس: 1 رج = 7 / 0 سانتى متر
O طرز بافت: مدل مذكور از 21 موتيف يكسان تشكيل گرديده است.

بافت موتيف:
ابتدا با 6 زنجيره يك حلقه درست كنيد و در انتها با 1 بافت شل بافت حلقه را به پايان برسانيد. رج اول را با 3 زنجيره (1 زنجيره, 1 بافت دوبل) بافته و اين عمل را تا انتهاى رج اول 11 بار تكرار و در انتها با 1 زنجيره و 1 بافت شل بافت رج اول را به پايان ببريد. رج دوم (1 زنجيره, 1 بافت نيم لايى, 1 پيكوت 3 زنجيره اى) بافته و اين عمل را تا انتها 12 بار تكرار و در انتها با 1 زنجيره و 1 بافت شل بافت رج دوم را به پايان ببريد. رج سوم را با 3 زنجيره (3 زنجيره 1 بافت دوبل) بافته و اين عمل را تا انتها 11 بار تكرار و در انتها با 3 زنجيره و 1 بافت شل بافت رج سوم را به پايان برسانيد و مطابق نقشه از رج چهارم تا انتهاى رج نهم با فواصل زنجيره اى و بافت دوبل و پيكوتهاى 3 و 5 زنجيره اى بافت موتيف را به پايان برسانيد. در انتها بعد از بافت موتيف اين عمل را 21 بار تكرار كرده و مطابق الگوى اصلى مدل, از قسمت پيكوت با استفاده از بافت شل موتيفها را به يكديگر متصل كرده و در انتها 2 رج حاشيه با فواصل زنجيره اى و پيكوتهاى 3 و 5 زنجيره اى دور تا دور شنل مطابق الگوى اصلى مدل بافته و بافت شنل را به پايان برسانيد.

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان